وبلاگ ۱۰ ک ۱۰ مالی
( دهکده مالی مجــری و مشا و ره در کلیــه ا مور مالی و مالیاتی و حسابرسی** تماس بامدیر ** ۸ ۴ ۴ ۳ ۹ ۳ ۲ ۲ ۱ ۰۹ )
1385/02/03
جدول محاسبات مالیات کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی سال۸۵
 
  

حقوق ماهانه

حقوق

سالیانه

دولتی ( نرخ )

غیر دولتی ( نرخ )

دولتی ( مالیات  ماهیانه )

غیر دولتی ( مالیات  ماهیانه )

۲.۱۶۰.۰۰۰

۲۵.۹۲۰.۰۰۰

معاف

معاف

معاف

معاف

۲.۳۰۰.۰۰۰

۲۷.۶۰۰.۰۰۰

۱۰٪

۱۰٪

۱۴.۰۰۰

۱۴.۰۰۰

۲.۵۰۰.۰۰۰

۳۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۰٪

۱۰٪

۳۴.۰۰۰

۳۴.۰۰۰

۳.۰۰۰.۰۰۰

۳۶.۰۰۰.۰۰۰

۱۰٪

۱۰٪

۸۴.۰۰۰

۸۴.۰۰۰

۳.۵۰۰.۰۰۰

۴۲.۰۰۰.۰۰۰

۱۰٪

۱۰٪

۱۳۴.۰۰۰

۱۳۴.۰۰۰

۳.۶۰۰.۰۰۰

۴۳.۲۰۰.۰۰۰

۱۰٪

۱۰٪

۱۴۴.۰۰۰

۱۴۴.۰۰۰

۳.۷۰۰.۰۰۰

۴۴.۴۰۰.۰۰۰

۱۰٪

۱۰٪

۱۵۴.۰۰۰

۱۵۴.۰۰۰

۴.۰۰۰.۰۰۰

۴۸.۰۰۰.۰۰۰

۱۰٪

۱۰٪

۱۸۴.۰۰۰

۱۸۴.۰۰۰

۴.۵۰۰.۰۰۰

۵۴.۰۰۰.۰۰۰

۱۰٪

۱۰٪

۲۳۴.۰۰۰

۲۳۴.۰۰۰

۵.۱۰۰.۰۰۰

۶۱.۲۰۰.۰۰۰

۱۰٪

۱۰٪

۲۹۴.۰۰۰

۲۹۴.۰۰۰

۵.۶۶۰.۰۰۰

۶۷.۹۲۰.۰۰۰

۱۰٪

۱۰٪

۳۵۰.۰۰۰

۳۵۰.۰۰۰

۵.۷۰۰.۰۰۰

۶۸.۴۰۰.۰۰۰

۱۰٪

۲۰٪

۳۵۴.۰۰۰

۳۵۸.۰۰۰

۶.۰۰۰.۰۰۰

۷۲.۰۰۰.۰۰۰

۱۰٪

۲۰٪

۳۸۴.۰۰۰

۴۱۸.۰۰۰

۷.۰۰۰.۰۰۰

۸۴.۰۰۰.۰۰۰

۱۰٪

۲۰٪

۴۸۴.۰۰۰

۶۱۸.۰۰۰

۷.۵۰۰.۰۰۰

۹۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۰٪

۲۰٪

۵۳۴.۰۰۰

۷۱۸.۰۰۰

۸.۰۰۰.۰۰۰

۹۶.۰۰۰.۰۰۰

۱۰٪

۲۰٪

۵۸۴.۰۰۰

۸۱۸.۰۰۰

۹.۰۰۰.۰۰۰

۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰

۱۰٪

۲۰٪

۶۸۴.۰۰۰

۱.۰۱۸.۰۰۰

۱۰.۴۹۳.۳۳۳

۱۲۵.۹۲۰.۰۰۰

۱۰٪

۲۰٪

۸۳۳.۳۳۳

۱.۳۱۶.۶۶۷

۱۲.۰۰۰.۰۰۰

۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰

۱۰٪

۲۵٪

۹۸۴.۰۰۰

۱.۶۹۳.۳۳۳

۱۵.۰۰۰.۰۰۰

۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۰٪

۲۵٪

۱.۲۸۴.۰۰۰

۲.۴۴۳.۳۳۳

۲۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۰٪

۲۵٪

۱.۷۸۴.۰۰۰

۳.۶۹۳.۳۳۳

۲۲.۹۹۳.۳۳۳

۲۷۵.۹۲۰.۰۰۰

۱۰٪

۲۵٪

۲.۰۸۳.۳۳۳

۴.۴۴۱.۶۶۷

۲۵.۰۰۰.۰۰۰

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۰٪

۳۰٪

۲.۲۸۴.۰۰۰

۵.۰۴۳.۶۶۷

۳۰.۰۰۰.۰۰۰

۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۰٪

۳۰٪

۲.۷۸۴.۰۰۰

۶.۵۴۳.۶۶۷

۴۰.۰۰۰.۰۰۰

۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۰٪

۳۰٪

۳.۷۸۴.۰۰۰

۹.۵۴۳.۶۶۷

۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۰٪

۳۰٪

۴.۷۸۴.۰۰۰

۱۲.۵۴۳.۶۶۷

۶۰.۰۰۰.۰۰۰

۷۲۵.۸۰۰.۰۰۰

۱۰٪

۳۰٪

۵.۷۸۴.۰۰۰

۱۵.۵۴۳.۶۶۷

۷۰.۰۰۰.۰۰۰

۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۰٪

۳۰٪

۶.۷۸۴.۰۰۰

۱۸.۵۴۳.۶۶۷

۸۵.۴۹۳.۳۳۳

۱.۰۲۵.۹۲۰.۰۰۰

۱۰٪

۳۰٪

۸.۳۳۳.۳۳۳

۲۳.۱۹۱.۶۶۷

بالاتر

بالاتر

۱۰٪

۳۵٪

 

 


*****مشاور شما در امور مالی ومالیاتی وحسابرسی09122393448*****
مشاوره مالی** 09122393448
آرشیو
موضوع بندی
مشاورشما 09122393448

تعداد بازدیدکنندگان : 1686641
<>
عضویت در دهکده مالی
ایمیل شما :
بازدید از گروه دهکده مالی