وبلاگ ۱۰ ک ۱۰ مالی
( دهکده مالی مجــری و مشا و ره در کلیــه ا مور مالی و مالیاتی و حسابرسی** تماس بامدیر ** ۸ ۴ ۴ ۳ ۹ ۳ ۲ ۲ ۱ ۰۹ )
1386/09/21
سوالات آزمون ورودی جامعه حسابدارن رسمی

  

سوالات آزمون ورودی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1389  

       _ سوالات تستی حسابداری

        _ سوالات تستی حسابرسی

        _ سوالات تستی قانون مالیاتهای مستقیم

        _ سوالات تستی  سایر قوانین ( تجارت و محاسبات عمومی و دیوان محاسبات )

        سوالات تشریحی حسابداری

        _  سوالات تشریحی حسابرسی

        _  سوالات تشریحی قانون مالیاتها

 

سوالات آزمون ورودی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران در سال ۱۳۸۸

سوالات تستی سری ب

سوالات تستی  سری الف

سوالات تشریحی

حسابداری

حسابداری

حسابداری

حسابرسی

حسابرسی

حسابرسی

قانون مالیاتهای مستقیم

قانون مالیاتهای مستقیم

قانون مالیاتهای مستقیم

سایر قوانین

سایر قوانین

 

 

 

 سوالات آزمون ورودی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1386  

       _ سوالات تستی حسابداری

       _ سوالات تستی حسابرسی

       _ سوالات تستی قانون مالیاتهای مستقیم

       _ سوالات تستی  سایر قوانین ( تجارت و محاسبات عمومی و دیوان محاسبات )

       _  سوالات تشریحی حسابداری

       _  سوالات تشریحی حسابرسی

       _  سوالات تشریحی قانون مالیات های مستقیم

 

پاسخ سوالات تستی آزمون 1386

 سوالات آزمون ورودی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1385  

       _ سوالات تستی حسابداری

       _ سوالات تستی حسابرسی

       _ سوالات تستی قانون مالیاتهای مستقیم

       _ سوالات تستی  سایر قوانین ( تجارت و محاسبات عمومی و دیوان محاسبات )

       _  سوالات تشریحی حسابداری

       _  سوالات تشریحی حسابرسی

       _  سوالات تشریحی قانون مالیات های مستقیم

 

    پاسخ سوالات تستی آزمون 1385

  سوالات آزمون ورودی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1384

 

      

       _  سوالات تشریحی حسابداری

       _  سوالات تشریحی حسابرسی

       _  سوالات تشریحی قانون مالیات های مستقیم

       _ سوالات تستی حسابداری

       _ سوالات تستی حسابرسی

       _ سوالات تستی قانون مالیاتهای مستقیم

       _ سوالات تستی قوانین تجارت و محاسبات عمومی

 

    پاسخ سوالات تستی آزمون 1384

 

 

 سوالات آزمون ورودی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1383

      

       _  سوالات تشریحی حسابداری

       _  سوالات تشریحی حسابرسی

       _  سوالات تشریحی قانون مالیات های مستقیم

       _ سوالات تستی حسابداری

       _ سوالات تستی حسابرسی

       _ سوالات تستی قانون مالیاتهای مستقیم

       _ سوالات تستی قوانین تجارت و محاسبات عمومی

 

سوالات آزمون ورودی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1387   

 

 

 دریافت سوالات آزمون حسابدار رسمی سال 1387

 

 پاسخ سوالات آزمون حسابدار رسمی سال 87

  

 نمونه سوالات آزمون های حسابدار رسمی

 

       _ سوالات تستی حسابداری

 

       _ سوالات تستی حسابرسی

 

       _ سوالات تستی قانون مالیاتهای مستقیم

 

       _ سوالات تستی  سایر قوانین ( تجارت و محاسبات عمومی و دیوان محاسبات )

 

      سوالات تشریحی حسابداری

 

       _  سوالات تشریحی حسابرسی

 

       _  سوالات تشریحی قانون مالیات های مستقیم  

پاسخ سوالات آزمون حسابدار رسمی سال 87


*****مشاور شما در امور مالی ومالیاتی وحسابرسی09122393448*****
مشاوره مالی** 09122393448
آرشیو
موضوع بندی
مشاورشما 09122393448

تعداد بازدیدکنندگان : 1686747
<>
عضویت در دهکده مالی
ایمیل شما :
بازدید از گروه دهکده مالی