وبلاگ ۱۰ ک ۱۰ مالی
( دهکده مالی مجــری و مشا و ره در کلیــه ا مور مالی و مالیاتی و حسابرسی** تماس بامدیر ** ۸ ۴ ۴ ۳ ۹ ۳ ۲ ۲ ۱ ۰۹ )
1386/12/28
بخشنامه وزارت کاردر مورد حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۸۷

تاریخ : 1386/12/25
ارگان صادر کننده : وزارت کار و امور اجتماعی
شماره بخشنامه : 151655

بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی در مورد حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در سال 1387

وزیر کار و امور اجتماعی بخشنامه شماره 151655 مورخ 25/12/1386 را به شرح زیر اعلام نموده است:
شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) درجلسه مورخ 22/12/86، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1387، در اجرای ماده 41 قانون کار با درنظرگرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی وکارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آراء مورد تصویب قرارداد

(برای مشاهده کامل بخشنامه روی ادامه مطلب کلیک کنید)

1- از اول سال 1387 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 73200ریال (هفتاد و سه هزار و دویست ریال) تعیین می گردد. همچنین از اول سال 1387 سایر سطح مزدی نیز روزانه 5 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 9150 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1386 افزایش می‌یابد در صورتیکه با این افزایش مزد روزانه کارگر کمتر از 73200 ریال شود ملاک همان 73200 ریال است.  2- به کارگرانی که درسال 1387 دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 1250 ریال به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره1: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و اموراجتماعی با درنظرگرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک، با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل نظارت برنظام های جبران خدمت صورت می گیرد. تبصره2: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان درسال 1386، میزان مقرر در این بند (یا تبصره یک آن حسب مورد) تعلق خواهد گرفت. 3- برای تامین کالاهای موضوع بن کارگری درسال 1387 بابت هر کارگر(اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ 100000 ریال توسط کارفرما بایستی اختصاص یابد که نحوه پرداخت این مبلغ مطابق روال سال گذشته (1386) خواهد بود. 4- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند 1 و تبصره یک بند 2 در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل های اداره کل نظارت برنظام های جبران خدمت خواهد بود. 5- مقررات این مصوبه شامل حال دانش‌آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1387 به طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند نخواهد شد. 6- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا درقالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تائید وزارت کار و اموراجتماعی اقدام نمایند. دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 22/12/1386 شورای عالی کار در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار واموراجتماعی می باشند : در اجرای بند 4 بخشنامه شماره 151655 مورخ 25/12/86 وزیر کار و اموراجتماعی موضوع مصوبه مورخ 22/12/1386 شورای عالی کار، نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و اموراجتماعی اعلام می‌دارد: الف- نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا: به مزد شغل کلیه کارگران از ابتدای سال 1387 روزانه 5 درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال 1386) به اضافه روزانه 9150 ریال اضافه می‌شود. به عبارت دیگر:

 مزد شغل روزانه در سال 1387=9150+(05/1× آخرین مزد شغل روزانه در سال 86)

به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه‌بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال 86 برقرار گردیده‌اند (علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل ها ایجاد می‌شود) بایستی از اول سال 87 معادل 5 درصد اضافه شود. از قبیل مزد رتبه، مزایای ماندگار پست، مزد سنوات گذشته (تا پایان سال 86) و نظایر آن‌ها: تبصره 1: با توجه به تکلیف مقرر در بند یک بخشنامه چنانچه مجموع مزد مبنای حاصل از اعمال افزایشات فوق‌الذکر کمتر از 73200 ریال در روز شود مبلغ 73200 ریال ملاک خواهد بود. تبصره 2: تعیین مزد رتبه، مزایای حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری و غیره (برای کارگاه‌هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند)، در سال 87 تابع ضریب ریالی جدید برای سال مذکور است. ب- نحوه اجرای تبصره یک بند دو  بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات درسال 1387 : جدول مزد سنوات در گروه های بیست گانه درسال 1387 به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند 2 بخشنامه شماره 151655مورخ 25/12/86 درمورد کارگرانی که از 1/1/1387 به بعد دارای یکسال سابقه خدمت باشند و یا یکسال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد، متناسب با گروه شغلی مربوطه معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود. تبصره: مزد سنوات (پایه) که دراجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار درسال 1387 و طبق جدول موضوع این بند داده می شود مشمول افزایش پنج درصد نمی‌شود. 

جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه های بیست گانه – (ارقام ریال در روز)

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

گروه

1700

1650

1600

1550

1500

1450

1400

1350

1300

1250

نرخ پایه

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

گروه

2650

2550

2450

2350

2250

2150

2050

1950

1850

1750

نرخ پایه

ج- نحوه اجرای بند 4 راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء : درکلیه واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و اموراجتماعی می‌باشند نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طبقه بندی مشاغل خواهد بود. نحوه کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل مطابق جدول پیوست می باشد.  درکارگاه هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب می‌باشند اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه های متداول کارگاه در گذشته صورت گیرد.*دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 22/12/86 شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت: دراجرای بند 4 بخشنامه شماره 151655 مورخ 25/12/86 وزیر کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ 22/12/86 شورای عالی کار بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را درمورد کارگران کارمزدی اعلام می نماید:  1- نحوه اعمال 5 درصد افزایش موضوع بند 1 بخشنامه : نرخ های کارمزدی درسال 87 (به نسبت آخرین کارمزد درسال 86) در مورد کلیه کارگران کارمزدی(اعم از دائم یا موقت) به مآخذ پنج درصد افزایش می یابند. درصورتیکه کارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر کارمزد) باشند، این بخش نیز بایستی پنج درصد افزایش یابد. تبصره: چنانچه نرخ یا ملاک‌های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول پنج درصد افزایش خواهد گردید. (زیرا با این عمل نرخ یا ملاک‌های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خودبخود دستخوش افزایش خواهد بود.) 2- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند 1 بخشنامه: علاوه بر افزایش 5 درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال 87 روزانه 9150 ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال 87 روزانه 9150 ریال در اجرای مصوبه شورایعالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید. تبصره: در صورتیکه مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد به اضافه مزد سنوات (پایه) مربوط به سال‌های گذشته کمتر از 73200 ریال در روز گردد ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان 73200 ریال خواهد بود.  3- اعطای مزد سنوات:  علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز برحسب آنکه مشمول طرح طبقه‌بندی باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل‌های ذیربط از پایه سنواتی موضوع بند 2 بخشنامه شماره 151655 مورخ 25/12/86 وزیر کار و امور اجتماعی برخوردار خواهند شد.

جدول محاسبه مبالغ مربوط به کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل
به هنگام ارتقاء موضوع بند ج

دستورالعمل شماره 151655 مورخ 26/12/86، قابل اجرا در سال 1387

(جایگزینی تجربه به جای تحصیل موضوع دستورالعمل اجرائی طبقه بندی مشاغل)

ردیف

مدرک تحصیلی

مدرک تحصیلی شغل ( شرایط احراز شغل) و مبلغ ریالی کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل ( ریال در روز)

خواندن و نوشتن

پایان دوره ابتدایی

پایان دوره راهنمایی

دیپلم متوسطه

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

1

بیسواد

2563

4006

7348

9332

 

 

 

 

2

اول دبستان

1905

3283

6897

9055

 

 

 

 

3

دوم دبستان

1250

2563

6446

8777

 

 

 

 

4

سوم دبستان

624

1905

5874

8449

 

 

 

 

5

چهارم دبستان

 

1250

5302

8121

 

 

 

 

6

پایان دوره ابتدایی

 

 

4006

7348

 

 

 

 

7

اول راهنمایی

 

 

2563

6446

 

 

 

 

8

دوم راهنمایی

 

 

1250

5302

 

 

 

 

9

پایان دوره راهنمایی (سیکل)

 

 

 

4006

7348

 

 

 

10

اول دبیرستان

 

 

 

3283

6897

 

 

 

11

دوم دبیرستان

 

 

 

2563

6446

 

 

 

12

سوم دبیرستان

 

 

 

1250

5302

 

 

 

13

دیپلم و پیش دانشگاهی

 

 

 

 

4006

7348

 

 

14

فوق دیپلم

 

 

 

 

 

4006

7348

 

15

لیسانس

 

 

 

 

 

 

4006

7348

16

فوق لیسانس

 

 

 

 

 

 

 

4006

مثال: چنانچه شاغلی دارای مدرک تحصیلی دوم راهنمایی بوده وشرایط احراز تحصیل شغل وی در ارتقاء دیپلم باشد، هنگام ارتقاء شغل، روزانه مبلغ 5302 ریال بابت کمبود تحصیل از مزد سنوات وی کسر می گردد. توضیح: افرادی که در شغل فعلی به دلیل کمبود تحصیل، قبلاً مشمول کسر مزد سنوات شده اند،در محاسبه کمبود تحصیل برای ارتقاء جدید، به جای مدرک تحصیلی شاغل، مدرک تحصیلی شغل مورد تصدی فعلی آنان ملاک عمل قرار می گیرد.

http://www.hoaz.blogsky.com

 


*****مشاور شما در امور مالی ومالیاتی وحسابرسی09122393448*****
مشاوره مالی** 09122393448
آرشیو
موضوع بندی
مشاورشما 09122393448

تعداد بازدیدکنندگان : 1686747
<>
عضویت در دهکده مالی
ایمیل شما :
بازدید از گروه دهکده مالی