وبلاگ ۱۰ ک ۱۰ مالی
( دهکده مالی مجــری و مشا و ره در کلیــه ا مور مالی و مالیاتی و حسابرسی** تماس بامدیر ** ۸ ۴ ۴ ۳ ۹ ۳ ۲ ۲ ۱ ۰۹ )
1387/02/10
جدو ل حقو ق

حداقل دستمزداز ابتدای سال 1387، بموجب مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد روزانه از مبلغ 61.000 ریال، به 73.200 ریال در روز در مورد کارگران مشمول قانون کار افزایش یافته است. بعلاوه سایر سطوح مزدی نیز به میزان پنج درصد مزد مبنا باضافه 9.150 ریال در روز افزایش می‌یابد مشروط بر آنکه مزد روزانه از مبلغ 73.200 ریال فوق کمتر نگردد.
به ازاء یکسال سابقه کار یا گذشت یکسال از دریافت آخرین پایه سنوات، روزانه 1.250 ریال به عنوان پایه سنوات تعلق می‌گیرد.
بن کالاهای اساسی برای تمام کارگران (اعم از مجرد و متأهل) مبلغ 100.000 ریال در ماه است.
با توجه به حداقل دستمزد روزانه در سال 1387، حق اولاد به ازاء یک فرزند مبلغ 219.600 ریال و برای دو فرزند، مبلغ 439.200 ریال (سقف قابل پرداخت) خواهد بود.
حق مسکن ماهانه کارگران بدون تغییر نسبت به سال 1385، مبلغ 100.000 ریال تعیین شده است.

حق بیمه به موجب مصوبه شورایعالی تأمین اجتماعی، حداکثر حقوق روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال 1387، معادل مبلغ 512.400 ریال اعلام شده است. در نتیجه سقف کسر حق بیمه در ماههای 30 روزه معادل 15.372.000 ریال و در ماههای 31 روزه معادل 15.884.400 ریال خواهد بود.

خلاصه موارد فوق در جدول شماره ( 1 )پیوست آورده شده است.

مالیات حقوقباتوجه به دستورالعمل اخیر رئیس سازمان امور مالیاتی کشور فعلاً در سال 1387 معا فیت مالیاتی سال 1386 بطور علی‌الحساب در محاسبه مالیات عمل می‌گردد تا متعاقباً معافیت سال 1387 اعلام گردد.

محاسبات مالیات حقوق برای سطوح مختلف دستمزد طبق شرایط سال 1386 در جدول شماره ( 2 )پیوست ارائه گردیده است.

جدول ( 1 )
حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار

13861387
ریالریال
61.00073.200

حداقل دستمزد روزانه کارگران

1.830.0002.196.000حداقل دستمزد ماهانه (ماه سی روزه)
1.2501.250پایه سنوات روزانه برای کارگران دارای یکسال سابقه کار، روزانه
10%5% × مزدمبنا + 9.150 ریالمیزان افزایش سایر سطوح دستمزد (روزانه)
183.000219.600حق اولاد به ازاء یک فرزند
366.000439.200

حق اولاد به ازاء دو فرزند (حداکثر قابل پرداخت)

100.000100.000بن کالای اساسی (مجرد، متاهل و معیل)
100.000100.000حق مسکن ماهانه کارگران (مجرد، متاهل و معیل)
حداکثر مزد مبنای‌ کسر حق‌ بیمه
366.000512.400(مصوبه‌ شورایعالی‌تامین ‌اجتماعی) به‌ طور روزانه
2.270.000فعلاً مشابه سال قبلمعافیت ماهیانه مالیات حقوق کارکنان بخش غیردولتی

جدول (2)
مالیات بر درآمد حقوق (بخش غیردولتی)
قابل اجرا از اول فرودین 1386

ارقام به ریال
حقوق ماهیانهمالیاتحقوق ماهیانهمالیاتحقوق ماهیانهمالیاتحقوق و مزایای سالانهنرخمالیات سالانه
2,270,000معاف9,750,0001,146,00024,500,0004,860,66727,240,000-معاف
ماخذ10%10,000,0001,196,00025,000,0005,010,66742,000,00010%4,200,000
2,300,0003,00010,250,0001,246,00025,500,0005,160,66769,240,0004,200,000
2,400,00013,00010,500,0001,296,00026,000,0005,310,66758,000,00020%11,600,000
2,500,00023,00010,603,3331,316,66726,500,0005,460,667127,240,00015,800,000
2,750,00048,000مأخذ25%27,000,0005,610,667150,000,00025%37,500,000
3,000,00073,00010,750,0001,353,33427,500,0005,760,667277,240,00053,300,000
3,250,00098,00011,000,0001,415,83428,000,0005,910,667750,000,00030%225,000,000
3,500,000123,00011,500,0001,540,83428,500,0006,060,6671,027,240,000278,300,000
3,750,000148,00012,000,0001,665,83429,000,0006,210,667مازاد 102724000035%35% * مازاد
4,000,000173,00012,500,0001,790,83429,500,0006,360,667
4,250,000198,00013,000,0001,915,83430,000,0006,510,667
4,500,000223,00013,500,0002,040,83435,000,0008,010,667
4,750,000248,00014,000,0002,165,83440,000,0009,510,667
5,000,000273,00014,500,0002,290,83445,000,00011,010,667
5,250,000298,00015,000,0002,415,83450,000,00012,510,667
5,500,000323,00015,500,0002,540,83455,000,00014,010,667
5,750,000348,00016,000,0002,665,83460,000,00015,510,667
5,770,000350,00016,500,0002,790,83465,000,00017,010,667
مأخذ20%17,000,0002,915,83470,000,00018,510,667
5,800,000356,00017,500,0003,040,83475,000,00020,010,667
6,000,000396,00018,000,0003,165,83480,000,00021,510,667
6,250,000446,00018,500,0003,290,83485,000,00023,010,667
6,500,000496,00019,000,0003,415,83485,603,33323,191,667
6,750,000546,00019,500,0003,540,834مأخذ35%
7,000,000596,00020,000,0003,665,83490,000,00024,730,500
7,250,000646,00020,500,0003,790,83495,000,00026,480,500
7,500,000696,00021,000,0003,915,834100,000,00028,230,500
7,750,000746,00021,500,0004,040,834
8,000,000796,00022,000,0004,165,834
8,250,000846,00022,500,0004,290,834
8,500,000896,00023,000,0004,415,834
8,750,000946,00023,103,3334,441,667
9,000,000996,000مأخذ30%
9,250,0001,046,00023,500,0004,560,667
9,500,0001,096,00024,000,0004,710,667
* مشروط بر آنکه مزد روزانه از مبلغ 73.200 ریال کمتر نگردد.

*****مشاور شما در امور مالی ومالیاتی وحسابرسی09122393448*****
مشاوره مالی** 09122393448
آرشیو
موضوع بندی
مشاورشما 09122393448

تعداد بازدیدکنندگان : 1686747
<>
عضویت در دهکده مالی
ایمیل شما :
بازدید از گروه دهکده مالی