وبلاگ ۱۰ ک ۱۰ مالی
( دهکده مالی مجــری و مشا و ره در کلیــه ا مور مالی و مالیاتی و حسابرسی** تماس بامدیر ** ۸ ۴ ۴ ۳ ۹ ۳ ۲ ۲ ۱ ۰۹ )
1385/06/05
مسایل حسابداری مالیاتی(مالیات حقوق)

مسئله ۱) دریافتی ماهانه یک کارمند بخش خصوصی در سال ۸۲به قرار زیر بوده است :

الف ) حقوق اصلی ۱ُ۷۰۰ُ۰۰۰ ریال

ب) مزایای شغلی ۱ُ۵۰۰ُ۰۰۰ ریال

ج) حق مقام ۲ُ۰۰۰ُ۰۰۰ ریال

د) از مسکن با اثاثیه استفاده کرده و از این بابت ماهانه ۳۰۰ُ۰۰۰ ریال از حقوق وی کسر شده است

ه) از اتومبیل اختصاصی بدون راننده نیز استفاده کرده است .

اولا : مالیاتی را که کارفرما باید هر ماه از حقوق وی کسر و به حساب مالیاتی واریز کرده باشد محاسبه کنید

ثانیا : در صورتی که نامبرده در آبان ماه مبلغ ۱ُ۴۰۰ُ۰۰۰ ریال اضافه کار و در آذر ماه مبلغ ۱ُ۸۰۰ُ۰۰۰ ریال پاداش حسن خدمت و در اسفند ماه مبلغ ۲ُ۴۵۰ُ۰۰۰ ریال به عنوان پاداش آخر سال و عیدی دریافت کرده باشد مالیات مربوط به اقلام مذکور را نیز محاسبه کرده و تعیین کنید در هنگام پرداخت حقوق و مزایای ماههای فوق الاشاره چه مبلغ مالیات باید از دریافتی وی توسط کارفرما کسر و به حساب مالیاتی واریز شده باشد .

ثالثا : در صورتی که بدانیم کارمند مزبور از اول مهرماه سال ۸۲ مشغول کار شده است تعیین نمائید نامبرده مالیات اضافه پرداختی دارد یا خیر ؟ اگر بلی برای استرداد مالیات اضافی باید چه اقدامی بکند

جواب :

اولا حقوق اصلی ۱ُ۷۰۰ُ۰۰۰ +

مزایای شغلی ۱ُ۵۰۰ُ۰۰۰ +

حق مقام ۲ُ۰۰۰ُ۰۰۰ +

(۱) حقوق و مزایای نقدی ۵ُ۲۰۰ُ۰۰۰ =

درآمد مشمول مالیات برای مسکن (۲) ۱ُ۰۰۰ُ۰۰۰ = ۳۰۰ُ۰۰۰ -۱ُ۳۰۰ُ۰۰۰ =۲۵٪ * ۵ُ۲۰۰ُ۰۰۰

ارزش ریالی اتومبیل (۳) ۲۶۰ُ۰۰۰ = ۵٪ * ۵ُ۲۰۰ُ۰۰۰

حقوق مشمول مالیات سالانه ۷۷ُ۵۵۰ُ۰۰۰ = ۱۲ * ۶ُ۴۶۰ُ۰۰۰ = (۳) + (۲) + (۱)

درآمد مشمول مالیات ۵۸ُ۳۵۰ُ۰۰۰ = ۱۹ُ۲۰۰ُ۰۰۰ - ۷۷ُ۵۵۰ُ۰۰۰

۴ُ۲۰۰ُ۰۰۰ = ۱۰٪ * ۴۲ُ۰۰۰ُ۰۰۰

+ ۱ُ۶۳۵ُ۰۰۰ = ۱۰٪ * ۱۶ُ۳۵۰ُ۰۰۰

مالیات حقوق سالیانه = ۵ُ۸۳۵ُ۰۰۰

مالیات حقوق ماهیانه ۴۸۶ُ۲۵۰ = ۱۲ * ۵ُ۸۳۵ُ۰۰۰

ثانیا :

مالیات اضافه کار آبان ماه ۲۸۰ُ۰۰۰ = ۲۰٪ * ۱ُ۴۰۰ُ۰۰۰

مالیات حس انجام کار ۳۶۰ُ۰۰۰ = ۲۰٪ * ۱ُ۸۰۰ُ۰۰۰

مالیات پاداش ۱۷۰ُ۰۰۰ = ۲۰٪ * ( ۱ُ۶۰۰ُ۰۰۰ - ۲ُ۴۵۰ُ۰۰۰)

ثالثا :

حقوق مشمول مالیات شش ماهه دوم ۳۸ُ۷۶۰ُ۰۰۰ = ۶ * ۶ُ۴۶۰ُ۰۰۰

حقوق و مزایای مشمول مالیات شش ماهه دوم

۴۴ُ۴۱۰ُ۰۰۰ = ۲ُ۴۵۰ُ۰۰۰ + ۱ُ۸۰۰ُ۰۰۰+ ۱ُ۴۰۰ُ۰۰۰ +۳۸ُ۷۶۰ُ۰۰۰

حقوق و مزایای مشمول مالیات شش ماهه دوم پس لز کسر معافیت ها

۲۳ُ۶۱۰ُ۰۰۰ = (۱ُ۶۰۰ُ۰۰۰+ ۱۹ُ۲۰۰ُ۰۰۰) +۴۴ُ۴۱۰ُ۰۰۰

مالیات ۲ُ۳۶۱ُ۰۰۰ = ۱۰٪ * ۲۳ُ۶۱۰ُ۰۰۰

مالیات پرداختی در حالت اول ۴ُ۷۵۲ُ۰۰۰ = ۲۰۰ُ۰۰۰+۳۶۰ُ۰۰۰ + ۲۸۰ُ۰۰۰ + ( ۶* ۴۸۶ُ۲۵۰)

اضافه دریافتی که بایستی برگشت شود ۲ُ۳۹۱ُ۰۰۰= ۲ُ۳۶۱ُ۰۰۰ -۴ُ۷۵۲ُ۰۰۰


مسئله ۲ ) حقوق و مزایای ماهانه یک حقوق بگیر شاغل در بخش خصوصی در سال ۸۲ مبلغ ۱ُ۲۰۰ُ۰۰۰ریال بوده است . این حقوق بگیر در سال فوق ۲ُ۰۰۰ُ۰۰۰ ریال عیدی و ۴ُ۰۰۰ُ۰۰۰ ریال مزایای غیر نقدی دریافت کرده است . مالیات حقوق وی را در سال مذکور محاسبه نمائید .

جواب :

عیدی مشمول مالیات ۴۰۰ُ۰۰۰ = ۱ُ۶۰۰ُ۰۰۰ - ۲ُ۰۰۰ُ۰۰۰

مزایای غیر نقدی مشمول مالیات ۸۰۰ُ۰۰۰ = ۳ُ۲۰۰ُ۰۰۰ - ۴ُ۰۰۰ُ۰۰۰

درآمد مشمول ۱۷ُ۴۰۰ُ۰۰۰ = ۱۲* ۱ُ۴۵۰ُ۰۰۰

جمع درآمد های مورد محاسبه برای مالیات ۱۸ُ۶۰۰ُ۰۰۰

چون این رقم از کل معافیت سالیانه سال ۸۲( ۱۹ُ۲۰۰ُ۰۰۰ ریال ) کمتر است مشمول مالیات

نمی باشد .


مسئله ۳ ) آقای آریا در یک موسسه دولتی که کارکنان آن مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند به خدمت اشتغال دارد . دریافتی نامبرده در سال ۸۲ به شرح زیر بوده است :

۱- حقوق و مزایای یکساله ۶۳ُ۰۰۰ُ۰۰۰ ریال

۲- اضافه کار ۲۸ُ۰۰۰ُ۰۰۰ ریال

۳- پاداش حسن خدمت ۷ُ۰۰۰ُ۰۰۰ ریال

۴- مزایای غیر نقدی معادل ۴ُ۹۰۰ُ۰۰۰ ریال

۵- عیدی ۳ُ۴۵۰ُ۰۰۰ ریال

مالیات حقوق وی را در سال ۱۳۸۲ محاسبه نمائید .

جواب :

حقوق و مزایا + ۶۳ُ۰۰۰ُ۰۰۰

اضافه کار + ۲۸ُ۰۰۰ُ۰۰۰

پاداش حسن انجام کار + ۷ُ۰۰۰ُ۰۰۰

مزایای غیر نقدی + ۴ُ۹۰۰ُ۰۰۰

عیدی + ۳،۴۵۰،۰۰۰

دریافتی سالیانه = ۱۰۶،۳۵۰،۰۰۰

معافیت سالانه - ۱۹،۲۰۰،۰۰۰

معافیت مزایا - ۳،۲۰۰،۰۰۰

معافیت پاداش - ۱،۶۰۰،۰۰۰

درآمد مشمول مالیات = ۸۲،۳۵۰،۰۰۰

مالیات سالیانه ۸،۴۶۰،۰۰۰ = ۱۰٪ * ۸۲،۳۵۰،۰۰۰


مسئله ۴) در مساله ۳ ، اگر موسسه محل خدمت آقای آریا موسسه خصوصی بود ، مالیات حقوق وی در سال ۸۲ چه مبلغی میشد

جواب :

 ۴۲۰۰۰۰۰= ۱۰٪ * ۴۲،۰۰۰،۰۰۰

+ ۴،۰۳۵،۰۰۰ = ۱۰٪ * ۴۰،۳۵۰،۰۰۰

مالیات = ۸،۲۳۵،۰۰۰


مسئله ۵ ) آقای محمدی کارگر فلز کار از اول سال ۱۳۸۳ در یک کارخانه ساخت ابزار مشغول خدمت بوده است .

حقوق ماهانه وی ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال ،مزایای شغلی ۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال و حق سرپرستی سایر کارگران ماهانه ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال نامبرده از مسکن در محل کارخانه استفاده می کند در اردیبهشت ماه مبلغ ۴،۸۰۰،۰۰۰ ریال بابت جبران خسارت بدنی و معالجه از طرف بیمه به وی پرداخت شده است و در خرداد کارفرما مبلغ ۶،۷۰۰،۰۰۰ ریال بابت هزینه معالجه فرزند تحت تکفل اقای محمدی به استناد اسناد و مدارک مثبته به بیمارستان جاهد پرداخت کرده است . در صورتیکه آقای محمدی تا آخر سال ۸۳ در کارخانه مشغول کار باشد و در مرداد ماه مبلغ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال و در آبان ماه مبلغ ۱،۸۰۰۰،۰۰۰ ریال اضافه کار به وی پرداخت شود و بابت مزایای غیر نقدی در بهمن ماه ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال و بابت عیدی ۳،۱۰۰،۰۰۰ ریال دریافت نماید و بابت هزینه تغذیه نیز ماهانه ۷۵۰،۰۰۰ ریال دریافت کند

اولا : مالیات ماهانه حقوق وی را که باید توسط کارفرما کسر و به حساب مالیاتی واریز شود محاسبه کنید .

ثانیا : مالیات اضافه کار مرداد ماه و آبان ماه و مالیات مزایای غیر نقدی و مالیات عیدی را محاسبه نمائید

جواب :

اولا

حقوق ماهانه + ۳،۰۰۰،۰۰۰

مزایای شغلی + ۲،۵۰۰،۰۰۰

حق سرپرستی + ۱،۵۰۰،۰۰۰

هزینه تغذیه + ۷۵۰،۰۰۰

درآمد ماهانه = ۷،۷۵۰،۰۰۰

درآمد سالانه ۹۳،۰۰۰،۰۰۰=۱۲ * ۷،۷۵۰،۰۰۰

درآمد مشمول مالیات سالانه ۷۲،۰۰۰،۰۰۰ = ۲۱،۰۰۰،۰۰۰ - ۹۳،۰۰۰،۰۰۰

+ ۴،۲۰۰،۰۰۰ = ۱۰٪ * ۴۲،۰۰۰،۰۰۰

۳،۰۰۰،۰۰۰ = ۲۰٪ * ۳۰،۰۰۰،۰۰۰

مالیات سالانه = ۷،۲۰۰،۰۰۰

وجوه پرداختی از طرف بیمه به استناد بند ۹ ماده ۹۱ و مبلغ پرداختی بابت هزینه معالجه فرزند به استناد بند ۱۲ ماده ۹۱ و مسکن واگذاری در محل کار به استناد بند ۸ ماده ۹۱ از مالیات معاف است .

ثانیا

اضافه کاری مرداد ماه ۴۰۰،۰۰۰ = ۲۰٪ ( بالاترین نرخ مشمول سالیانه ) * ۲،۰۰۰،۰۰۰

اضافه کاری آبان ماه ۳۶۰،۰۰۰ = ۲۰٪ * ۱،۸۰۰،۰۰۰

مزایای غیر نقدی ۳۰۰،۰۰۰ = ۲۰٪ * ۱،۵۰۰،۰۰۰ = (۲ * ۱،۷۵۰،۰۰۰ ) - ۵،۰۰۰،۰۰۰

عیدی ۲۷۰،۰۰۰ = ۲۰٪ * ۱،۳۵۰،۰۰۰ = ۱،۷۵۰،۰۰۰ - ۳،۱۰۰،۰۰۰

 

 

 


*****مشاور شما در امور مالی ومالیاتی وحسابرسی09122393448*****
مشاوره مالی** 09122393448
آرشیو
موضوع بندی
مشاورشما 09122393448

تعداد بازدیدکنندگان : 1686747
<>
عضویت در دهکده مالی
ایمیل شما :
بازدید از گروه دهکده مالی