وبلاگ ۱۰ ک ۱۰ مالی
( دهکده مالی مجــری و مشا و ره در کلیــه ا مور مالی و مالیاتی و حسابرسی** تماس بامدیر ** ۸ ۴ ۴ ۳ ۹ ۳ ۲ ۲ ۱ ۰۹ )
1385/06/05
استانداردهای حسابداری مصوب در ایران

پیوست الکترونیک 2 پیوست الکترونیک 1 شماره استاندارد عنوان استاندارد
detail pdf 2.pdfdoc 2.doc0مفاهیم نظری گزارشگری مالی
detail pdf 1.pdfdoc 1.doc0مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری
detail pdf standard 1.pdfdoc standard 1.doc1نحوه ارائه صورتهای مالی
detail pdf standard 2.pdfdoc standard 2.doc2صورت جریان وجوه نقد
detail pdf standard 3.pdfdoc standard 3.doc3درآمد عملیاتی
detail pdf standard 4.pdfdoc standard 4.doc4ذخایر,بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی-تجدید نظر شده 1384
detail pdf standard 5.pdfdoc standard 5.doc5(رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (تجدید نظر شده 1384
detail pdf standard 6.pdfdoc standard 6.doc6گزارش عملکرد مالی
detail pdf standard 8.pdfdoc standard 8.doc8حسابداری موجودی مواد و کالا
detail pdf standard 9.pdfdoc standard 9.doc9حسابداری پیمانهای بلندمدت
detail pdf standard 10.pdfdoc standard 10.doc10حسابداری کمکهای بلاعوض دولت
detail pdf standard 11.pdfdoc standard 11.doc11حسابداری داراییهای ثابت مشهود-تجدید نظر شده 1386
detail pdf standard 12.pdfdoc standard 12.doc12افشای اطلاعات اشخاص وابسته -تجدید نظر شده 1386
detail pdf standard 13.pdfdoc standard 13.doc13حسابداری مخارج تأمین مالی
detail pdf standard 14.pdfdoc standard 14.doc14نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری

پیوست الکترونیک 2 پیوست الکترونیک 1 شماره استاندارد عنوان استاندارد
detail pdf standard 15.pdfdoc standard 15.doc15حسابداری سرمایه گذاریها
detail pdf standard 16.pdfdoc standard 16.doc16تسعیر ارز
detail pdf standard 17.pdfdoc standard 17.doc17داراییهای نامشهود - تجدید نظر شده 1386
detail pdf standard 18.pdfdoc standard 18.doc18(صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی ( تجدید نظر شده 1384
detail pdf standard 19.pdfdoc standard 19.doc19(ترکیبهای تجاری ( تجدید نظر شده 1384
detail pdf standard 20.pdfdoc standard 20.doc20حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته
detail pdf standard 21.pdfdoc standard 21.doc21حسابداری اجاره ها
detail pdf standard 22.pdfdoc standard 22.doc22گزارشگری مالی میان دوره ای
detail pdf standard 23.pdfdoc standard 23.doc23حسابداری مشارکتهای خاص
detail pdf standard 24.pdfdoc standard 24.doc24گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری
detail pdf standard 25.pdfdoc standard 25.doc25گزارشگری برحسب قسمتهای مختلف
detail pdf standard 26.pdfdoc standard 26.doc26فعالیتهای کشاورزی
detail pdf standard 27.pdfdoc standard 27.doc27طرحهای مزایای بازنشستگی
detail pdf standard 28.pdfdoc standard 28.doc28فعالیتهای بیمه عمومی
detail pdf standard 29.pdfdoc standard 29.doc29فعالیتهای ساخت املاک
 
پیوست الکترونیک 2 پیوست الکترونیک 1 شماره استاندارد عنوان استاندارد
detail pdf standard 30.pdfdoc standard 30.doc30سود هر سهم
detail pdf standard 31.pdfdoc standard 31.doc31داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده


*****مشاور شما در امور مالی ومالیاتی وحسابرسی09122393448*****
مشاوره مالی** 09122393448
آرشیو
موضوع بندی
مشاورشما 09122393448

تعداد بازدیدکنندگان : 1686747
<>
عضویت در دهکده مالی
ایمیل شما :
بازدید از گروه دهکده مالی